Welk type werkplekWelk type werkplek De verandering

Deze blog besteedt aandacht aan de psyche van de mens

Dit wordt mijn laatste blog, Niet meer onder het loerend oog van de UWV, maar als een vrij mens. :-) Ik heb 36 jaar lang in de techniek gewerkt waar ik altijd tegen een enorm conservatisme heb moeten opboksen. Dit is een van de afremmende elementen in de bedrijfstakken. Een gezonde blik op de toekomst met een open instelling is een grote zeldzaamheid. Angst, maar vooral een afbakenen van de eigen verworvenheden vergroten de "remwerking" sterk. De eerste computers zoals de Amiga 2000 die in het bedrijfsleven werden binnen gehaald werden nauwelijks serious genomen. Zelfs niet wanneer er een enkele enthousiasteling zoals ik er een nuttig programma voor wist te schrijven. In de tachtiger jaren ging dat ook zo met de eerste Cad pakketten. Een enkel mens bezit een soepele geest, maar dat is een uitzondering! Tot ver in de beginjaren v.d. nieuwe eeuw bleef het tekenbord staan! Fouten in de software van Autocad en nu Revit voorkomen dat er een sterk en betrouwbaar gereedschapkist kan worden opgebouwd rond deze pakketten. Zo-ook geldt dit voor de hardware.

Hierdoor wordt tot op de dag vandaag de terughoudendheid tegen al deze technieken alleen maar gevoed.

Het conservatisme geldt bovendien niet alleen bij de collega's die met de apparatuur moeten werken maar ook bij het bestuur. Vooral door de toenemende "managers", gestudeerde beslissers, maar geen kenners van het metier, wordt de kloof tussen de mensen met een open mind en de rest v.e. bedrijf steeds groter. De meeste gebruikers van de door het eigen bedrijf geleverde hard-, en software worden moe van de zoveelste verandering, of ínzicht' van de leiding. Hebben we eindelijk een sterk en betrouwbaar eigen systeem op een kantoor, moet alles weer buiten de deur worden "geautsourced". Bij netwerkstoringen buiten het kantoor zit iedereen duimen te draaien, zonder dat er een verklaring voor wordt gegeven. Maar het werk moet wel af mensen!!

Techniek is zeer sterk aan verandering onderhevig. Dit is de stuwende kracht achter onze samenleving. Zie een kleine bloemlezing in de:
Backend 
Datum 14-02-2017

Ik denk dat ik mijn standpunt wel duidelijk heb gemaakt. Bovendien geldt dit vrijwel in elk kantoor en in elke werkplaats. En dit verschijnsel zal in de nabije toekomst alleen maar vaker voorkomen!!
De mens is flexibel tot een bepaalde grens bereikt wordt. Dan, dan gaat de bovenkamer op slot en verzet men zich, meestal leidzaam of wanneer er sprake is van een autoriteit, (chefs, managers) met grote botheid.

Mensen motiveren, uitleg geven over het doel, helpen en luisteren naar commentaar op de werkwijze, de apparatuur, de software helpen om de deur van de bovenkamer weer op een kier te krijgen.
Daarom en alleen daarom willen de werkgevers zo graag jonge medewerkers. Open mind en een gebrek aan ervaring zijn hierbij de sleutelwoorden. Ik gun het iedere jongere om dezelfde fouten te maken als ondergetekende. Het is dus niet alleen een kwestie van het begrijpen van mogelijke vernieuwing in het vak, maar ook de geestelijke toestand van je collega's. De toekomst aan de jeugd.
HololensBinnenkort zit iedereen met een 3 D bril te werken. Mijn hoop is dat met de nieuwe augmented reality men ook het bord voor het hoofd van de beleidvoerders zal kunnen zien!

Cadmanpage Blogs